Prejsť k hlavnému obsahu
load

Skladovanie nebezpečných látok: Ako na to?

barely s nebezpečnými látkami v regáloch

Mnohé priemyselné odvetvia sa nevyhnú použitiu nebezpečných chemických látok, ktoré predstavujú riziko pre ľudí či životné prostredie. Akých látok sa to týka a ako ich skladovať?

 

Prehľad sekcií v článku:

 

Čo sú nebezpečné látky?

Aby sme sa pred nebezpečnými látkami mohli chrániť, musíme najskôr vedieť, aké látky to sú.

Ide o všetky chemické látky, či už pevného, kvapalného alebo plynného skupenstva, ktoré sú vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti bezprostredne nebezpečné pre človeka a môžu zapríčiniť jeho ochorenie, zranenie alebo smrť.

Takúto ujmu môžu spôsobiť samy o sebe alebo v dôsledku chemickej reakcie s inými látkami.

Takéto látky môžeme nájsť na mnohých pracoviskách v priemyselných aj nepriemyselných odvetviach. Hoci sú nevyhnutné pre mnohé výrobné procesy, predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko pri ich manipulácii, spracovaní, skladovaní či likvidácii.

Mnohé z nich pri kontakte s kožou, sliznicami a ďalšími orgánmi predstavujú akútne alebo dlhodobé zdravotné riziká v podobe napr.:

 • otravy,
 • alergií,
 • kožných ochorení,
 • respiračných ochorení,
 • karcinómov,
 • reprodukčných a vrodených problémov.

Okrem zdravotných rizík predstavujú takéto látky aj bezpečnostné riziká a môžu zapríčiniť napríklad požiar či výbuch. V extrémnych prípadoch hrozí tiež udusenie a smrť.

 

Nebezpečné látky delíme podľa ich povahy do 4 hlavných kategórií

 1. priamo škodlivé látky – sú nebezpečné samy o sebe aj bez predchádzajúcej chemickej reakcie,
 2. materiály citlivé na vodu – pri kontakte s vodou alebo vodnou parou produkujú teplo alebo horľavé/výbušné plyny,
 3. oxidačné činidlá – uvoľňujú kyslík a zvyšujú tak riziko požiaru/výbuchu,
 4. toxické látky – pri vdýchnutí, požití alebo kontakte s kožou spôsobujú otravu.

Mnohé látky však svojimi vlastnosťami spĺňajú viacero kategórií, čo len zvyšuje ich nebezpečnosť. Najčastejšie hovoríme o koncentrovaných kyselinách a zásadách, plynoch, olejoch, pohonných hmotách, horľavinách, výbušninách či karcinogénoch a mutagénoch.

Ako príklad môžeme uviesť chemické látky, ako sú:

 • amoniak,
 • arzén,
 • benzén,
 • chlór,
 • kyselinu sírovú,
 • oxid uhoľnatý,
 • propán-bután,
 • metanol,
 • ropné produkty a ďalšie.

Zoznam niektorých nebezpečných látok nájdete tu.

 

Ako skladovať nebezpečné látky?

Z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné posúdiť možné riziká a dodržiavať prísne postupy pri manipulácii a skladovaní. Najdôležitejším opatrením je však znižovať vystavenie zamestnancov nebezpečným látkam alebo úplne najlepšie – tieto látky úplne odstrániť alebo nahradiť.

Aj preto EÚ pre niektoré látky stanovuje najvyššie prípustné hodnoty vystavenia v pracovnom prostredí (OEL).

Väčšina členských štátov má navyše svoje vlastné smernice, ktoré zahŕňajú viacero nebezpečných látok. Keďže mnohé nebezpečné látky sú horľavé, je potrebné dodržiavať aj platné protipožiarne opatrenia. Mnohé opaternia vyplývajú zo smerníc BOZP, ktoré musí každé pracovisko dodržiavať.

Každá látka si vyžaduje osobitý prístup k skladovaniu. Napríklad oxidačné činidlá sa musia uchovávať mimo zdrojov tepla a kvapalín s nízkym bodom vzplanutia, akými sú oleje. Látky citlivé na vodu sa musia uchovávať vo vodotesných nádobách.

Zamestnávateľ je tiež povinný tieto látky viditeľne označiť, umiestniť vhodné upozornenia a zabezpečiť zamestnancom ochranné odevy a pomôcky, ktoré zvýšia bezpečnosť pri kontakte s nebezpečnými látkami.

 

Skladové riešenia pre skladovanie nebezpečných látok

regál na nebezpečné tekuté látky

Správnym skladovaním nebezpečných látok v súlade s platnou legislatívou môžeme predchádzať neželanému úniku látok do prostredia či ovzdušia. Pomôcť v tom môžu špeciálne nádoby určené práve na uskladnenie či prepravu takýchto substancií.

Skladové riešenia, ktoré umožňujú bezpečné uskladnenie takýchto materiálov, zahŕňajú:

 • skladové regály a plošiny,
 • záchytné vane,
 • sudy,
 • plynové fľaše,
 • skladovacie kontajnery či
 • bezpečnostné a chemické skrine.

Podľa povahy skladovanej látky sú tieto najčastejšie vyrobené z pozinkovanej či lakovanej ocele alebo odolného plastu.

Pokiaľ sa nebezpečné látky skladujú na paletách (napr. sudy s olejmi) alebo v IBC nádobách, ktoré sa zakladajú do paletových regálov, pod regály sa inštalujú špeciálne záchytné vane pre prípad, že dôjde k nechcenému úniku látok.

Podobné záchytné vaničky sa inštalujú aj do policových regálov, zvyčajne pod každú policu.

Ak z kapacitných dôvodov nie je možné mať na skladovanie nebezpečných látok samostatný uzamykateľný sklad a povaha látok to dovoľuje, je možné vyrobiť zasietenie alebo iný typ uzavretia regálu tak, aby sa zabránilo prístupu nepovolaných osôb.

V prípade, že sa potrebujete poradiť o vhodnom riešení pre váš sklad, neváhajte sa na nás obrátiť.

 


Kontaktujte nás