Prejsť k hlavnému obsahu
load

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I.       Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platné pre osoby podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

   Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej VODP) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou REGALSISTEM s. r. o. ako predávajúcim (ďalej iba spoločnosť) a kupujúcim (ďalej iba zákazník), ktoré vyplývajú z medzi nimi uzatvorenej kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo dohody o dodávke tovaru. Pokiaľ z takejto zmluvy, resp. dohody nevyplýva nič iného, platia pre písomne neupravený vzťah medzi stranami v súlade s § 273 Obchodného zákonníka tieto VODP, obchodné podmienky kupujúceho nebudú uplatnené. Pokiaľ kvôli nejakému zmluvnému vzťahu medzi stranami úprava  v písomnom dojednaní medzi stranami  alebo v týchto VODP chýba, bude v súlade s § 262 Obchodného zákonníka použitý pre úpravy daného vzťahu v prvom rade zákon č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších noviel a ak bude aj tu chýbať zodpovedajúca úprava, potom sa použije ustanovenie iného príslušného zákona Slovenskej republiky.

   Zákazník uznáva nasledujúce podmienky ako záväzné pre všetky plnenia, ktoré sa majú uskutočniť v rámci dodávateľskej zmluvy a vzdáva sa uplatňovania  vlastných nákupných podmienok.

1. Uzatvorenie zmluvy, objednávky a návrhy

1.1. Ponuka spoločnosti je nezáväzná. Pre uzatvorenie zmluvy, resp. iných ujednaní a ich rozsah je rozhodujúce písomné potvrdenie objednávky spoločnosťou. Svojím návrhom je zákazník viazaný  4 týždne.

1.2. Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a údaje o váhe sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú vyslovene vyhlásené za záväzné.

1.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmien v konštrukcii a tvare v priebehu dodacej doby, pokiaľ predmet dodávky, ako i jeho funkcie a vzhľad sa zásadne nemenili.

1.4. Spoločnosť si ponecháva  vlastnícke a autorské právo ku katalógom, výkresom a iným podkladom, a to bez výhrad. Zákazník je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať jemu odovzdanú dokumentáciu výhradne len pre svoju potrebu, prípadne pre potrebu konečného užívateľa v náväznosti na dodávky zákazníkovi.

1.5. Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb s tým, že tieto údaje sú poskytnutého v rámci procesu vyplňovania objednávky tovaru, resp. registrácie k odberu našich služieb (newsletter) spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.6. Akékoľvek náväzné, či vedľajšie ujednania alebo dohody k zmluve musia byť uskutočnené v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené. 

2. Dodacie lehoty

2.1. Ako lehoty pre dodávku tovarov sú rozhodujúce iba lehoty stanovené obojstranným písomným prehlásením, respektíve stanovené písomným potvrdením objednávky za predpokladu, že zákazník splní všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a VODP.

2.2. Dodacia lehota je (ak sa tovar nedodáva včítane inštalácie alebo montáže) zo strany spoločnosti dodržaná, ak je tovar pripravený k vyzdvihnutiu alebo odoslaniu behom jeho dodacej lehoty a ak je táto skutočnosť oznámená zákazníkovi. Pokiaľ sa odoslanie zdrží z dôvodov na strane zákazníka, potom platí  za dodržanú lehotu okamih odoslania avíza o pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu alebo odoslaniu.

2.3. Ak budú z podnetu zákazníka predložené ďalšie požiadavky alebo dôjde ku zmenám v súvislosti s predmetom dodávky, dodacia lehota sa predĺži o dobu, potrebnú  k uskutočneniu týchto zmien.

2.4. Spoločnosť nezodpovedá v prípade záväzne dohodnutých lehôt za omeškanie dodávok na základe vyššej moci a udalostí, ktoré spoločnosti značne sťažia alebo znemožnia dodávky. Za prípady vyššej moci sa chápu mobilizácia, vojna, povstanie, štrajk, výluka, úradné nariadenie, po prípade iné nepredvídateľné prekážky a to i keď nastanú u dodávateľov spoločnosti alebo u ich subdodávateľov. Takéto skutočnosti oprávňujú spoločnosť k posunutiu dodávky o dobu trvania prekážky a primeranú doby rozbehu. Ak sa dodávka tovaru alebo služieb stala pre spoločnosť nemožnou, alebo neuskutočniteľnou, spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť.

2.5.  Ak sa spoločnosť ocitne v predaji, resp. ak nie je dodanie tovarov alebo služieb možné z dôvodov spôsobených spoločnosťou, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty, najmenej však o dobu trvania prekážky. Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje zásadne iba na ešte nesplnenú časť zmluvy.

2.6. Dodržiavanie lehoty zo strany spoločnosti predpokladá dodanie všetkých potrebných technických, obchodných a iných potrebných podkladov, zaistenie a vykonanie všetkých prác a činností, ktoré má dodať, respektíve zaistiť zákazník, včítane potrebných povolení a schválení.

2.7. Pokiaľ spoločnosť nesie zodpovednosť za nedodržanie záväzne prisľúbených lehôt a termínov, zákazník má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý ukončený týždeň omeškania, maximálne však vo výške 5 % z fakturovanej hodnoty dielčej dodávky postihnutej omeškaním. Ďalšie nároky zákazníka sú vylúčené.

2.8. Ak sa odoslanie alebo dodanie tovaru omešká na prianie zákazníka, môže byť počínajúc mesiacom nasledujúcom po oznámení, že tovar je pripravený na odoslanie, účtované skladné vo výške 0,5 % z hodnoty celkovej účtovanej ceny, s výnimkou, že boli preukázané vyššie náklady.

3. Ceny a platobné podmienky

3.1. Ceny spoločnosti platia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, ako franko sklad spoločnosti s pripočítaním dane z pridanej hodnoty. Ak by medzi uzatvorením zmluvy a dodacím termínom došlo k podstatnej zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. colných alebo daňových a stanovených nákladov, najmä nákladov na mzdy, materiál, či dopravu, môže byť dohodnutá cena zmenená v primeranom rozsahu podľa vplyvu predmetných nákladov.

3.2. Pri zmenách cenníka spoločnosti po potvrdení objednávky, platia ceny platné v deň dodávky, pokiaľ  je doba medzi uzatvorením zmluvy a dňom dodania minimálne štyri mesiace.

3.3. Všetky vedľajšie náklady, ako napr. poistenie zahraničnej prepravy, naloženie a preskúšanie, colné náklady a poplatky za technickú kontrolu nesie spoločnosť, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.4. Ak nebolo dohodnuté  obidvomi stranami v písomnej forme inak, zaplatí zákazník spoločnosti za každú jednotlivú a dielčiu dodávku vždy najneskôr do štrnástich dní od dátumu vystavenia faktúry, resp. dielčej faktúry s tým, že za deň plnenia  sa považuje deň pripísania na účet spoločnosti.

3.5. Zákazník nemá právo platby znižovať alebo ich na čokoľvek  viazať, započítavať môže len svoje pohľadávky voči spoločnosti, ktoré sú už potvrdené ďalej nenapadnuteľným právoplatným rozhodnutím súdu.

3.6. Zákazník sa zaväzuje pri omeškaní úhrady  faktúr ročne platiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby stanovenej Národnou bankou Slovenska ku dňu vzniku omeškania. Táto zmluvná pokuta nezahrňuje  náhradu škody a ušlý zisk.

3.7.  Ak následkom okolnosti vzniknutej po uzatvorení zmluvy, z ktorej vyplýva podstatné zhoršenie majetku zákazníka, je ohrozený nárok spoločnosti na zaplatenie kúpnej ceny, spoločnosť má podľa svojho uváženia právo odstúpiť od zmluvy, prípadne uplatniť svoj nárok na výplatu kúpnej ceny, splatný nezávisle na údaji uvedenom na faktúre. Ak sa zákazník ocitne v omeškaní, ktoré znamená ohrozenie pohľadávky spoločnosti, má spoločnosť právo odobrať tovar od zákazníka naspäť, t.j. vstúpiť do prevádzkarní zákazníka a vziať tovar preč. Okrem toho môže spoločnosť  vypovedať spracovanie  dodaného tovaru. Odobratie naspäť neznamená odstúpenie od zmluvy.

3.8. Zákazník je povinný na prvé požiadanie spoločnosti poskytnúť zodpovedajúce zaistenie jej pohľadávok, a to i v prípade, ak sú pohľadávky spoločnosti podmienené alebo obmedzené.

3.9. Spoločnosť má právo započítať si všetky pohľadávky, ktoré jej vznikli voči zákazníkovi, bez ohľadu na to z akého právneho dôvodu, proti všetkým pohľadávkam zákazníka. Toto platí aj v prípade, pokiaľ na jednej strane bola dohodnutá platba v hotovosti a na druhej strane platba zmenkou alebo iným úkonom. Ak sú pohľadávky rôzne splatné, stávajú sa pohľadávky spoločnosti splatné najdlhšie so splatnosťou ich záväzkov.

4. Výhrada vlastníckeho práva

4.1. Tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti do splnenia všetkých  jej prináležiacich nárokov k zákazníkovi, vzniknutých zo vzájomných obchodných vzťahov, pričom je zákazník povinný tovar zodpovedajúcim spôsobom označiť ako vlastníctvo spoločnosti. Eventuálne náklady právnych intervencii na presadenie výhrady vlastníctva idú na tiaž zákazníka. Zákazník nesie po celú dobu trvania výhrady vlastníctva vzniknuté škody , riziko  odcudzenia, náklady spojené so skladovaním, poistením, riziko škody spôsobené tretím osobám a akékoľvek iné súvisiace náklady a riziká.

4.2. Pri spracovaní  a opracovaní tovaru , u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VODP, zostáva tento tovar vo vlastníctve spoločnosti.

4.3. Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VODP s iným tovarom vo vlastníctve zákazníka, nadobúda spoločnosť spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere účtovnej ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VODP k účtovnej cene iného použitého tovaru.

4.4. Pokiaľ zákazník používa dodaný tovar vo vlastnom závode, nie je mu dovolené po dobu trvania výhrady vlastníckeho práva v prospech spoločnosti, dodaný tovar ani jeho časti ďalej predať alebo dať do zálohy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

4.5. Ak je tovar, u ktorého existuje vlastnícke právo podľa týchto VODP zákazníkom spoločne s iným tovarom ďalej odcudzený, tak bude spoločnosti postúpená pohľadávka z ďalšieho odcudzenia v pomere účtovnej hodnoty tovaru, u ktorého existuje výhrada  vlastníckeho práva podľa týchto VODP s účtovou hodnotou  iného tovaru. Pri ďalšom odcudzení tovaru, na ktorom má spoločnosť spoluvlastnícky podiel, bude spoločnosti postúpený spoluvlastnícky podiel podľa zodpovedajúceho podielu na pohľadávkach.

4.6. Zákazník je povinný po dobu platnosti výhrady vlastníckeho práva poistiť dodaný tovar proti živelným pohromám.

4.7.  Zákazník je povinný okamžite oznámiť spoločnosti všetky porušenia a škody na dodanom tovare, ako aj všetky exekučné opatrenia voči tomuto tovaru, podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a odoslať kópie o exekučných nariadeniach a príslušné protokoly.  Okrem toho je zákazník povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie.

4.8. Zákazník je povinný dodaný tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, kedykoľvek na požiadanie spoločnosti vydať späť a  to i kedy sa tento tovar nachádzal u tretej osoby.  Zákazník sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre prípad prevodu vlastníctva dodaného tovaru, ku ktorému trvá výhrada vlastníctva, na tretie osoby, aby tieto tretie osoby uznali výhradu vlastníctva v prospech spoločnosti a umožnili jej prípadné odobratie takéhoto tovaru naspäť.

5. Miesto plnenia  a prechod nebezpečenstva

5.1. Miesto plnenia  je sídlo spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Všetky riziká a nebezpečenstvá, resp. zodpovednosť za škodu, stratu a poškodenie prechádzajú na zákazníka bez ohľadu na  existujúcu výhradu vlastníctva:

a) pri dodávke tovaru bez jeho inštalácie alebo montáže v momente vyzdvihnutia tovaru

b) v prípade dohody o odoslaní tovaru v momente odovzdania tovaru na prepravu. Tovar sa zasiela podľa najlepšieho uznania spoločnosti. Na želanie a náklady zákazníka dojedná spoločnosť poistenie proti škodám vzniknutých nárazom, stratou, transportom alebo ohňom.

c) pri dodávke tovaru a jeho inštalácii alebo miestom plnenia v sídle zákazníka - momentom expedície tovaru zo skladu spoločnosti.

d) ak sa omešká expedícia tovaru, jeho dodanie alebo vykonanie inštalácie alebo montáže zariadenia na žiadosť zákazníka alebo z dôvodov ležiacich na jeho strane, potom po dobu omeškania prechádza nebezpečenstvo rizika na zákazníka. Spoločnosť je povinná na vyslovené písomné želanie zákazníka a na jeho náklady zabezpečiť požadované poistenie. V tomto prípade má tiež spoločnosť právo na náklady a nebezpečenstvo zákazníka tovar podľa svojho uváženia uskladniť, vykonať všetky opatrenia k uchovaniu tovaru a tovar ako dodaný vyúčtovať. To isté platí, ak ohlásený tovar, pripravený k expedícii, nebude do 4 dní odvolaný.

5.3. Spoločnosť má právo, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na niečom inom, určiť dopravnú cestu, dopravný prostriedok ako aj dopravu alebo vedúceho dopravy tovaru.

5.4. Ak sa strany nedohodnú inak, bude tovar dodaný nezabalený a nechránený proti mrazu. Baliaci materiál z papiera, umelých hmôt, juty a pod. sa neberie naspäť.

5.5. Zákazník je povinný všetok tovar popísať od okamžiku prechodu rizík po celú dobu výhrady vlastníckeho práva.

6. Prevzatie tovaru

6.1. Dodávku tovaru  je zákazník povinný prevziať i vtedy, keď vykazuje nepodstatné vady.

6.2. Dielčie dodávky sú prípustné a môžu byť tiež vyfakturované samostatne.

7. Záruka

7.1. Spoločnosť preberá záruku za to, že dodaný tovar nie je postihnutý vadami, ktoré by kazili alebo podstatnou mierou znižovali jeho cenu alebo spôsobilosť k zmluvne predpokladanému účelu.

7.2. Ručenie za vady za nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie, ďalej na škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného alebo nedbalého zaobchádzania, pôsobením chemických alebo eletrolytických vplyvov, nadmerného používania nevhodných prevádzkových prostriedkov ako aj za podmienok, ktoré zmluva nepredpokladala.

7.3. Ručenie za následky chýb zaniká v dôsledku  neodborného narábania, neodborne vykonaných zmien a začatia prevádzky zo strany zákazníka alebo tretích osôb.

7.4.  Platné sú iba písomné reklamácie, načas doručené spoločnosti.

7.5. Spoločnosť sa zaväzuje podľa vlastnej voľby odstrániť vady na tovare, ktorý dodala alebo dodať nový tovar, ak  tieto vady vznikli  preukázateľne následkom chybnej konštrukcie, zlého materiálu alebo chybného prevedenia  ešte pred momentom prechodu rizík a zákazník tieto vady riadne reklamoval, t.j.  okamžite ich písomne oznámil  a opísal ich. Ak oprava a náhradná dodávka dopadnú neúspešne, má zákazník právo požadovať primeranú zľavu z ceny.

7.6. Ak nie je dohodnuté inak, môže zákazník  svoje právo reklamovať vady uplatniť v dobe šiestich mesiacov odo dňa prechodu rizík.

7.7. Diely, ktoré spoločnosť za účelom opravy vymontuje a nahradí novými, prechádzajú do majetku spoločnosti.

7.8. U tovaru, ktorý je dodaný ako použitý, neprislúchajú zákazníkovi pri  spoločnosťou udaných vadách a takých, s ktorými musel zákazník počítať, žiadne záručné práva.

7.9. Predchádzajúce odstavce definitívne upravujú záručné povinnosti spoločnosti. Iné záručné nároky zákazníka sú vylúčené - najmä také, ktoré sa týkajú náhrady škôd, ktoré nevznikli na danom predmete samé. To neplatí, ak k nim došlo na strane spoločnosti úmyselne a z hrubej nedbalosti.

8. Obmedzenie ručenia

8.1. Pokiaľ sa vinou spoločnosti nemôže tovar podľa zmluvy celkom alebo čiastočne používať v dôsledku spomenutých, či chybných návodov alebo konzultácií v rámci zmluvy - najmä návod na obsluhu a údržbu dodaného tovaru, alebo kvôli porušeniu iných zmluvných vedľajších povinností, platia pri vylúčení ďalších nárokov zákazníka ustanovenia predchádzajúceho článku.

9.  Nemožnosť plnenia, úprava zmluvy

Ak jedna zo zmluvných strán nebude môcť splniť zmluvu  alebo týmito VODP uloženú dodávku alebo službu, platia všeobecné právne zásady s následnými pravidlami.

9.1. Ak nie je možné plnenie, spôsobené dokázateľne zavinením spoločnosti, zákazník má právo  požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody zákazníka obmedzuje na 10 % hodnoty časti tovaru, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť dodaná.  Nároky na náhradu škody zákazníka, ktoré presahujú hranicu 10 % hodnoty tejto časti dodávky, sú vylúčené.

9.2. Ak nepredvídaná okolnosť v zmysle čl. 2, odstavca 4 výrazne zmení ekonomický význam alebo obsah dodávky, bude zmluva primerane prispôsobená zmeneným podmienkam a okolnostiam. Pokiaľ  toto nie je ekonomicky prijateľné a odôvodniteľné, má spoločnosť právo od zmluvy odstúpiť. Ak chce využiť toto právo na odstúpenie, potom je povinná po zistení rozsahu  okolností, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu, oznámiť toto rozhodnutie zákazníkovi a to i vtedy, ak bolo najprv s kupujúcim dohodnuté  predĺženie dodacej lehoty.

9.3. Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že spoločnosť má právo z časových dôvodov, resp. technických dôvodov namiesto objednaného tovaru dodať iné, ktoré bude schopné technicky a kvalitatívne nahradiť pôvodne objednaný tovar.

10. Povinnosť mlčanlivosti

Zákazník je ešte 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu povinný dodržiavať bezpodmienečnú mlčanlivosť o všetkých obchodných záležitostiach a činnostiach,  zvlášť o obchodných a bankových spojeniach, bilanciách, obratoch, kalkuláciách, dôležitej korešpondencii, zoznamoch klientov, cenných listinách, výrobných, pracovných a reklamných metódach spoločnosti, o ktorých sa počas trvania zmluvného vzťahu dozvie.

11. Použité právo a sídlo súdu

Tieto VODP a vzťahy vyplývajúce z nich sa riadia slovenským právom.  Celkové alebo čiastočné  opomenutie výkonu práv z VODP nevylučuje ich budúci výkon. Ak niektoré ustanovenie VODP stratí svoju platnosť, zostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté v platnosti a pre týmto vzniknutú medzeru sa použije  zmysel a účel najviac zodpovedajúcich ustanovení platných slovenských právnych predpisov. Príslušnosť súdov v prípade sporov z týchto VODP je daná platným Civilným sporovým poriadkom.

II. Všeobecné obchodné podmienky platné pre fyzické osoby (spotrebiteľa)

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie niektorých pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je REGALSISTEM s.r.o., so sídlom Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín, IČO: 34 144 994, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1202/R, DIČ: 2020387523, IČ DPH: SK2020387523 (ďalej len ako "predávajúci, prevádzkovateľ, spoločnosť") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:


mail: regalsistem@regalsistem.skinfo@regalsistem.sk
telefón: +421 32 7440328, +421 32 7440338, +421 905 392991

fax: +421 32 7440337

poštová adresa: REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín


Bankové spojenie: 84315113/7500

IBAN: SK62 7500 0000 0000 8431 5113

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

 

Kontaktná osoba pre ČR:

Radek LŮČNÝ
Obchodný manažer 

+420 725 017 427 

lucny@regalsistem.cz

BIC: CEKOCZPP 

IBAN: CZ92 0300 0000 0002 3011 7837

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 032/6400 109 
fax č. 032/6400 108

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Kupujúcim sa rozumie osoba fyzická (spotrebiteľ), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Ponuka predávajúceho je nezáväzná. Pre uzatvorenie zmluvy, resp. iných dojednaní a ich rozsah, je rozhodujúce písomné potvrdenie objednávky predávajúcim. Svojím návrhom je zákazník viazaný 4 týždne.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"). V prípade ak predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky www.regalsistem.sk predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").

2.5. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred záväznou akceptáciou objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri, a pod.), prípadne iné údaje, ktoré stanovuje zákon.

2.7. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.8. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmien v konštrukcii a tvare v priebehu dodacej doby, pokiaľ predmet dodávky, ako i jeho funkcie a vzhľad sa zásadne nemenili, a pokiaľ o tejto skutočnosti zákazníka informovala a zákazník so zmenou súhlasí.

2.9. Spoločnosť si ponecháva  vlastnícke a autorské právo ku katalógom, výkresom a iným podkladom, a to bez výhrad. Zákazník je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať a rozmnožovať jemu odovzdanú dokumentáciu výhradne len pre svoju potrebu, prípadne pre potrebu konečného užívateľa v náväznosti na dodávky zákazníkovi.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 3.1. Predávajúci je povinný:

     1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

     2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

     3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,

     4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osôb poverených k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach, a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry s uvedeným dňom splatnosti.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

     1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

     2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru,

     3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

     4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa predchádzajúcej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

5.4. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ju dobre uschovajte pre prípad reklamácie. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho kupujúci v balení.

5.5. Miesto plnenia (dodania tovaru) je sídlo spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak, prípadne bydlisko kupujúceho, uvedené v objednávke, ak sa na tom strany dohodli, v tom prípade tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve resp. od záväznej objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. 

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

5.7. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.9. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.

5.10. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

5.11.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.12. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru, Platba na dobierku, Platba na účet.

6. Kúpna cena, poštovné a balné

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri prevzatí tovaru u kuriéra, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky; pokiaľ sa strany nedohodli inak. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné. Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

7.3. Všetky riziká a nebezpečenstvá, resp. zodpovednosť za škodu, stratu a poškodenie prechádzajú na kupujúceho bez ohľadu na existujúcu výhradu vlastníctva:

a) pri dodávke tovaru bez jeho inštalácie alebo montáže v momente vyzdvihnutia tovaru

b) v prípade dohody o odoslaní tovaru v momente odovzdania tovaru na prepravu. Tovar sa zasiela podľa najlepšieho uznania spoločnosti. Na želanie a náklady zákazníka dojedná spoločnosť poistenie proti škodám vzniknutých nárazom, stratou, transportom alebo ohňom

c) pri dodávke tovaru a jeho inštalácii alebo miestom plnenia v sídle zákazníka - momentom expedície tovaru zo skladu spoločnosti

d) ak sa omešká expedícia tovaru, jeho dodanie alebo vykonanie inštalácie alebo montáže zariadenia na žiadosť zákazníka alebo z dôvodov ležiacich na jeho strane, potom po dobu omeškania prechádza nebezpečenstvo rizika na kupujúceho. Spoločnosť je povinná na vyslovené písomné želanie kupujúceho a na jeho náklady zabezpečiť požadované poistenie. V tomto prípade má tiež spoločnosť právo na náklady a nebezpečenstvo zákazníka tovar podľa svojho uváženia uskladniť, vykonať všetky opatrenia k uchovaniu tovaru a tovar ako dodaný vyúčtovať. To isté platí, ak ohlásený tovar, pripravený k expedícii, nebude do 4 dní odvolaný.

8. Vrátenie alebo výmena tovaru pri odstúpení od zmluvy

8.1. Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený.

8.2. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

8.3. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8.4. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.

9. Záruka, reklamácie

9.1. Právo na záruku zaniká v prípade, že poškodenie bolo spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením, prípadne iným porušením záručných podmienok. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

9.2. Zákazník preberá zodpovednosť za doručený tovar podpisom preberacieho protokolu od doručovateľa. Kupujúci je oprávnený skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak pri preberaní zásielky je na zásielke viditeľné mechanické poškodenie (diera v obale, zlomená zásielka, viditeľné vonkajšie zmeny), má právo ju kupujúci neprevziať. V takomto prípade bude kupujúci postupovať podľa reklamačného poriadku spoločnosti a o tejto situácii bude čo najskôr informovať predávajúceho. REGALSISTEM s.r.o., nie je zodpovedná za škody spôsobené doručovateľom.

9.3. Vo všetkých prípadoch reklamácie si dôsledne prečítajte náš reklamačný poriadok a záručné podmienky.

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete kliknutím sem .

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

11.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

11.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

11.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho, a to REGALSISTEM s.r.o., so sídlom Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu(kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy). 

11.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, a pod., a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla predávajúceho REGALSISTEM s.r.o., so sídlom Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín. Odporúčame tovar poistiť.

11.6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

11.7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

11.8. Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

11.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 11.8. týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 11.5. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

11.10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 11.2. týchto podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

11.11. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, a pod..

11.12. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

11.13. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 3,- EUR do 470,- EUR.

11.14. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 11.4. a 11.5. týchto podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 11.8. týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11.15. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

11.16 s týmto textom: Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný k nahliadnutiu platný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho a preukázania sa. Predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov uvedených na občianskom preukaze a to po dobu nahliadnutia naň.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na predávajúceho regalsistem@regalsistem.sk, info@regalsistem.sk. Kupujúci - spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

12.2. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

(vyššie uvedený článok Alternatívne riešenie sporov je potrebné zakomponovať do VOP pre spotrebiteľov preto, lebo to vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) a zo zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Podľa novej právnej úpravy je totiž kupujúci - spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Kupujúci- spotrebitelia sú oprávnení a zároveň aj povinní použiť platformu riešenia sporov online (RSO). Taktiež Vás informujem o tom, že platforma RSO s možnosťou podávania sťažností v slovenskom jazyku v súčasnosti už je zriadená.)

 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

13.5. „Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba - podnikateľ, sa vzťahujú Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platné pre osoby podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník uvedené v časti I. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V Trenčíne, dňa 01.12.2017