Prejsť k hlavnému obsahu
load

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín 911 01, IČO: 34 144 994, zastúpená konateľom - Ing. Igor Rákóczi, kontaktné údaje: email: info@regalsistem.sk tel.: +421 32 7440328 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

 

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 

  1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno:         REGALSISTEM s.r.o.

Sídlo:                               Soblahovská 7040, Trenčín 911 01

IČO:                                  34 144 994

Práva forma:                 Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                       Obchodný register SR vedený Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 1202/R

Zastúpený:                     Ing. Igor Rákóczi - konateľ

kontaktné údaje:          email:  info@regalsistem.sk  tel.: +421 32 7440328

 

  1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:   Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ:  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

  1. Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 

  1. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

 

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@regalsistem.sk, telefónne číslo +421 32 7440328 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.