Prejsť k hlavnému obsahu
load

Záručné podmienky

 

REGALSISTEM s. r. o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

 

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

I. Záručné podmienky platné pre osoby podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Záruka

1.1. Spoločnosť preberá záruku za to, že dodaný tovar nie je postihnutý vadami, ktoré by kazili alebo podstatnou mierou znižovali jeho cenu alebo spôsobilosť k zmluvne predpokladanému účelu.

1.2. Ručenie za vady za nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie, ďalej na škody, ktoré vznikli v dôsledku chybného alebo nedbalého zaobchádzania, pôsobením chemických alebo eletrolytických vplyvov, nadmerného používania nevhodných prevádzkových prostriedkov ako aj za podmienok, ktoré zmluva nepredpokladala.

1.3. Ručenie za následky chýb zaniká v dôsledku  neodborného narábania, neodborne vykonaných zmien a začatia prevádzky zo strany zákazníka alebo tretích osôb.

1.4. Platné sú iba písomné reklamácie, načas doručené spoločnosti.

1.5. Spoločnosť sa zaväzuje podľa vlastnej voľby odstrániť vady na tovare, ktorý dodala alebo dodať nový tovar, ak  tieto vady vznikli  preukázateľne následkom chybnej konštrukcie, zlého materiálu alebo chybného prevedenia  ešte pred momentom prechodu rizík a zákazník tieto vady riadne reklamoval, t.j.  okamžite ich písomne oznámil  a opísal ich. Ak oprava a náhradná dodávka dopadnú neúspešne, má zákazník právo požadovať primeranú zľavu z ceny.

1.6. Ak nie je dohodnuté inak, môže zákazník svoje právo reklamovať vady uplatniť v dobe šiestich mesiacov odo dňa prechodu rizík.

1.7. Diely, ktoré spoločnosť za účelom opravy vymontuje a nahradí novými, prechádzajú do majetku spoločnosti.

1.8. U tovaru, ktorý je dodaný ako použitý, neprislúchajú zákazníkovi pri  spoločnosťou udaných vadách a takých, s ktorými musel zákazník počítať, žiadne záručné práva.

1.9. Predchádzajúce odseky definitívne upravujú záručné povinnosti spoločnosti. Iné záručné nároky zákazníka sú vylúčené - najmä také, ktoré sa týkajú náhrady škôd, ktoré nevznikli na danom predmete samé. To neplatí, ak k nim došlo na strane spoločnosti úmyselne a z hrubej nedbalosti. 

2. Obmedzenie ručenia

2.1. Pokiaľ sa vinou spoločnosti nemôže tovar podľa zmluvy celkom alebo čiastočne používať v dôsledku spomenutých, či chybných návodov alebo konzultácií v rámci zmluvy - najmä návod na obsluhu a údržbu dodaného tovaru, alebo kvôli porušeniu iných zmluvných vedľajších povinností, platia pri vylúčení ďalších nárokov zákazníka ustanovenia predchádzajúceho článku.

3. Nemožnosť plnenia, úprava zmluvy

Ak jedna zo zmluvných strán nebude môcť splniť zmluvu  alebo týmito VOP uloženú dodávku alebo službu, platia všeobecné právne zásady s následnými pravidlami.

3.1. Ak nie je možné plnenie, spôsobené dokázateľne zavinením spoločnosti, zákazník má právo  požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody zákazníka obmedzuje na 10 % hodnoty časti tovaru, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť dodaná.  Nároky na náhradu škody zákazníka, ktoré presahujú hranicu 10 % hodnoty tejto časti dodávky, sú vylúčené.

3.2. Ak nepredvídaná okolnosť výrazne zmení ekonomický význam alebo obsah dodávky, bude zmluva primerane prispôsobená zmeneným podmienkam a okolnostiam. Pokiaľ  toto nie je ekonomicky prijateľné a odôvodniteľné, má spoločnosť právo od zmluvy odstúpiť. Ak chce využiť toto právo na odstúpenie, potom je povinná po zistení rozsahu  okolností, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu, oznámiť toto rozhodnutie zákazníkovi a to i vtedy, ak bolo najprv s kupujúcim dohodnuté  predĺženie dodacej lehoty.

3.3. Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že spoločnosť má právo z časových dôvodov, resp. technických dôvodov namiesto objednaného tovaru dodať iné, ktoré bude schopné technicky a kvalitatívne nahradiť pôvodne objednaný tovar.

 

II. Reklamačný poriadok platný pre fyzické osoby (spotrebiteľa)

1.1. V prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na tovare, sa zoznámte prosím s nasledujúcimi podmienkami a postupom reklamácie. Reklamácia u nás je jednoduchá, bezproblémová. Uvedený postup sa vzťahuje na spotrebiteľov, ktorí sú fyzickými osobami. Vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom pre právnické osoby sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Zodpovednosť predávajúceho

2.1. Predávajúci pri predaji tovaru zodpovedá za to, že tovar v záručnej dobe má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti, za chyby tovaru (reklamovať ho) v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ako „Zákon"). Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni. Záruka sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený predávajúcim, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

2.2. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci - spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorúneoznámil predávajúcemu v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami,

b) ak kupujúci - spotrebiteľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim - spotrebiteľom,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou

či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

k) ak kupujúci nepredložil záručný list, príslušenstvo, dokumentáciu tovaru, alebo doklad o zaplatení v prípade, že slúži ako záručný list.

2.3. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

2.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 2.5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

      1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

      2. predávajúci chybný tovar vymení.

2.6. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

     1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

     2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

2.7. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

2.8. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. 

2.9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu - spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci - spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

2.10. Oprávnenie kupujúceho - spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu, nie chybu rovnakého druhu, uplatňovať reklamáciu opakovane.

2.11. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci - spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. 

2.12. Ak nie je dohodnuté inak, môže kupujúci - spotrebiteľ svoje právo reklamovať vady uplatniť v dobe 24 mesiacov odo dňa prechodu rizík. U tovaru, ktorý je dodaný ako použitý platí pre kupujúceho - spotrebiteľa záruka 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.