Prejsť k hlavnému obsahu
load

BOZP: Pozor na správne označenia regálov v skladoch

BOZP: Pozor na správne označenia regálov v skladoch

Ak podnikáte, s najväčšou pravdepodobnosťou máte zriadený sklad. Jeho veľkosť, vybavenie a počet regálov sa líšia s ohľadom na druh podnikania.

Nemusíte nutne niečo vyrábať, sklady sú súčasťou aj bežných administratívnych prevádzok. Poznáte základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a správne označenie regálov?

Aké sú základné požiadavky?

Odvetvie skladovania a práca v sklade patrí podľa štatistík pracovnej úrazovosti k najviac postihnutým odvetviam. Preto je dôležité dodržiavať všetky BOZP nariadenia, ktoré sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. a v STN 26 9030 Skladovanie.

Na základe ustanovení tejto vyhlášky musia sklady svojim vyhotovením, usporiadaním a vybavením zodpovedať druhu skladovaných materiálov. V skladoch je nevyhnutné mať dostatočne široké priechody medzi regálmi, policami a medzi jednotlivými voľne uloženými materiálmi.

Šírka uličiek medzi regálmi, kde sa pohybuje iba človek musí zodpovedať spôsobu ukladania materiálu a musí mať minimálne 80 cm.   

V prípade prechodu dopravných vozíkov (zvyčajne pri paletových a konzolových regáloch) musí byť táto ulička aspoň o 40 cm širšia ako najväčšia šírka vysokozdvižných vozíkov, resp. ich nákladov. Je zakázané zakladať a inak blokovať východy a manipulačné uličky skladovanými predmetmi. 

Ako správne označiť regály?

Dostávame sa k dôležitej časti a tou je správne označovanie regálov v skladoch. Mnoho podnikateľov a zamestnávateľov túto časť zbytočne podceňuje.

Všetky používané regály musia byť trvalo označené štítkami/nálepkami s uvedením:

 • najvyššej nosnosti bunky,
 • počtom buniek v stĺpci a
 • nosnosti samotného stĺpca.

Tabuľka nosností nemusí byť umiestnená na každom stĺpci či polici. K dňu publikovania tohto článku predpis požadoval jednu tabuľku na celý regál, ktorý je pevne spojený v jenom celku (aj 10 metrov dlhý regál môže mať iba jednu tabuľku nosností, ak sú všetky jeho časti pevne spojené dokopy).  

Predpoklad zabezpečenia spoľahlivosti a bezpečnosti výrobku je v jeho výrobe na základe projektovej dokumentácie, statického výpočtu a prijatého systému kvality.

Označený štítok/nálepka na regáloch by mal obsahovať nasledovné údaje výrobcu.

Policové regály

označenie policových regálov

Označenie policových regálov by malo obsahovať:

 • nosnosť police,
 • počet políc v stĺpci,
 • nosnosť stĺpca,
 • výrobca/typ regálu.

Paletové regály

oznacenie paletoveho regala

Označenie paletových regálov by malo obsahovať:

 •  nosnosť bunky = nosnosť nosíkového páru
 •  počet úrovní v stĺpci,
 •  nosnosť stĺpca,
 •  vzperná výška (výška prvého nosníkového páru od podlahy skladu)
 •  výrobca/typ regálu,
 •  maximálna váha palety,
 •  upozornenia.

Konzolové regály

označenie pre konzolový regál

Označenie konzolových regálov by malo obsahovať:

 •  počet poschodí,
 •  zaťaženie konzoly (rovnomerne),
 •  zaťaženie stĺpa na jednej strane,
 •  typ,
 •  upozornenia.

Takýto štítok/nálepku si teraz môžete stiahnuť aj u nás (kliknutím na obrázky vyššie). Stačí, keď si konkrétnu nálepku vyplníte a nalepíte na jednotlivé regály vo svojom sklade.

Budete mať 100 % istotu, že všetky regály máte označené správne. 

Kontrola materiálov a regálov

Pre zabezpečenie bezpečnosti svojho skladu materiál a predmety v regáloch skladujte tak, aby pri odoberaní alebo ďalšom skladovaní nedošlo k ich zosunutiu. Nesmú vyvíjať tlak na priečky, podpery, murivo ani časti budov, ak nie sú na to prispôsobené. 

Ak z priestorového hľadiska nemôžete plechy, tyče, rúrky a iné nadrozmerné predmety uskladniť v konzolových regáloch a ste nútený uskladniť ich vzpriamene, zabezpečte, aby nedošlo k ich samovoľnému posunutiu či dokonca pádu. 

Regál pred uvedením do prevádzky skontrolujte.

Kontrolu preveďte aj pri jeho prípadnom premiestnení alebo prestavaní. Pravidelné prehliadky regálov robte aspoň 1 krát ročne, ako prikazuje zákon. 

V skladoch s vysokou fluktuáciou skladníkov je riziko poškodenia regálu vyššie a pravdepodobnosť nájdenia vinníka nižšia, preto odporúčame prehliadky vykonávať častejšie.

Zodpovedá váš regál požiadavkám stability, tuhosti spojov, zvislosti a vodorovnosti? Potom je všetko bezpečné a o výsledku kontroly vyhotovte záznam.

Stiahnite si vzor na kontrolu regálov

vzor pre kontrolu regálov

Z našej stránky si môžete stiahnuť vzorový formulár na kontrolu regálov podľa normy STN 26 9030:1993-12. Uľahčíte si tak opakované prehliadky a po založení do prevádzkovej knihy budete mať prehľad o tom, kedy ste vykonali poslednú kontrolu a prečo. 

BOZP: Čo ešte musíte dodržiavať?

Aby ste predišli nehodám, zbytočným zraneniam v skladoch alebo nepríjemným problémom s inšpektorátom práce, dodržiavajte aj nasledujúce body:

 • stavebné riešenie skladu musí zodpovedať použitej skladovacej technike, skladovej manipulácii, druhu skladovaného materiálu a zásadám bezpečnosti práce,
 • nosnosť úžitkových skladovacích plôch musí zodpovedať použitej skladovej technológii a hmotnostiam skladovaného materiálu,
 • plocha určená na voľné a stohové skladovanie musí byť na viditeľnom mieste označená tabuľkou alebo nápisom s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia (udáva sa hmotnosť na jednotku plochy v kg/m²),
 • prevádzkové plochy skladu musia byť trvanlivé, odolné proti oderu, chemikáliám, musia byť bezprašné a čistiteľné,
 • úžitková skladovacia plocha musí byť označená informačnou tabuľkou s uvedením najväčšieho dovoleného zaťaženia na jednotku plochy (kg/m²),
 • regály v skladoch sa musia používať, udržiavať a opravovať v súlade s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti práce. Regály musia byť stabilné, nesmú byť preťažené a musia mať preukázateľnú nosnosť.

Materiál do regálov ukladajte vždy stanoveným spôsobom a smerom, dodržujte manipulačné medzery. Pri ručnej obsluhe regálov vo výške nad 1800 mm použite rebrík alebo prenosné schody.

Prístup k regálom musí byť samozrejme stále voľný.

Nevyhovujúce regály v zlom technickom stave výrazne označte a znemožnite ich používanie. Dbajte na to, aby skladovaný materiál v žiadnom prípade nemohol zraniť niekoho z vašich zamestnancov.

Vytvorte im také pracovné prostredie, ktoré im bude vyhovovať vzhľadom na pracovnú dobu, použitú skladovú techniku i na skladové materiály. 

Sklady sú dôležitou súčasťou takmer každého podnikania. Dodržiavanie štandardov BOZP ochráni pred problémami nielen vašich zamestnancov, ale aj vás.

Máte ďalšie otázky? Pokojne sa na nás kedykoľvek obráťte a radi vám so všetkým pomôžeme.


Kontaktujte nás