Prejsť k hlavnému obsahu
load

Odpisové skupiny: Aké sú ekonomické a účtovnícke aspekty pri kúpe regálov?

paletove-regaly-770

Zahrňovanie daňových odpisov hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov môže byť niekedy náročné. Najmä vtedy, keď si nie ste istí, do ktorej odpisovej skupiny jednotlivý majetok patrí. Poznáte tieto ekonomické aspekty napríklad pri kúpe regálov?

 

Prehľad sekcií v článku:

 

Odpisovanie regálov a ďalšieho zariadenia skladov

Vlastníte sklady alebo iné priestory plné regálov? Pri odpisovaní tohto druhu majetku si pamätajte nasledujúce veci:

 • Regály a iné bežné zariadenie skladov (napr. zdvíhacie a manipulačné zariadenia) patria do odpisovej skupiny 2,
 • majetok v 2. odpisovej skupine môžete odpisovať 6 rokov,

 

Prečo odpisujeme?

Odpisovaný majetok sa neopotrebuje hneď. Na rozdiel od krátkodobého neodpisovaného majetku, ktorého životnosť je výrazne kratšia, sa tento opotrebuváva postupne.

Výdavky na nákup odpisovaného majetku sa preto do základu dane nezahrnú jednorazovo, ale počas viacerých rokov v závislosti od toho, do akej odpisovej skupiny daný majetok patrí.

Daňové odpisy majetku sú pevne stanovené zákonom a podnikatelia si nemôžu sami určovať počet rokov, počas ktorých majetok odpisujú.

Takisto samotné zaradenie majetku do odpisových skupín určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňové odpisy vždy ovplyvňujú základ dane.

 

Čo patrí medzi odpisovaný majetok?

Medzi odpisovaný majetok zaraďujeme:

 • samostatný hnuteľný majetok alebo súbor hnuteľných majetkov, ktoré majú vlastné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 1700 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky (napr. chmeľnice a vinice a pod.),
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov (napr. živé dojnice, živé husi a pod.),
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak nie sú zahrnuté do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenia.

 

Odpisové skupiny hmotného majetku

Máte ako podnikateľ povinnosť odpisovať majetok? Potom vás zaujíma najmä to, do akej odpisovej skupiny patrí. Všetky skupiny nájdete podrobne rozpísané v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov.

My si môžeme povedať, že od 1.1. 2020 poznáme odpisové skupiny 0 – 6, pričom dĺžka odpisovania sa líši od 2 do 40 rokov.

Odpisová skupina 0 bola do zákona o dani z príjmov doplnená s účinnosťou od roku 2020. Doba odpisovania majetku je v tejto skupine 2 roky a jej cieľom je podporiť používanie elektromobilov na Slovensku.

Novozaradený majetok v účtovníctve si v prvom roku odpisovania zatrieďte do jednej z odpisových skupín.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov zaraďte na účely odpisovania do odpisovej skupiny 2 (doba odpisovania 6 rokov). 

Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov (napríklad otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technickej rekultivácie, formy, modely, šablóny a stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku).

 

Odpisová skupina 0

V tejto skupine sa odpisujú výlučne automobily vymedzené ako:

 • osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Áno, v odpisovej skupine 0 sa odpisujú elektromobily a doba odpisovania je vymedzená len na 2 roky. Vďaka novele zákona o dani z príjmov od roku 2020 sa navyše odpisy elektromobilov dostanú do daňových nákladov dvakrát rýchlejšie ako predtým.

 

Odpisová skupina 1

V odpisovej skupine 1 môžete odpisovať majetok, ktorého použitie v podnikaní sa v rámci odpisovaného majetku odhaduje ako „najkratšie“. Patria sem:

 • nástroje (okrem presne vymedzených druhov),
 • počítače a periférne zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • meracie, testovacie a navigačné zariadenia,
 • optické a fotografické prístroje, kancelárske stroje a zariadenia,
 • prístroje a zariadenia na váženie a meranie,
 • vymedzené stroje,
 • osobné automobily (okrem elektromobilov) a autobusy,
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • vymedzené zvieratá a ďalšie.

Doba odpisovania pre túto skupinu sa vymedzuje na 4 roky. Pre odpisovú skupinu 1 je možné zvoliť len rovnomerný spôsob odpisovania.

 

Odpisová skupina 2

Pri majetku zaradenom do 2. odpisovej skupiny sa predpokladá o niečo dlhšia životnosť a použiteľnosť. Patria sem:

 • montované stavby z dreva alebo plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi
  pripojenými na inžinierske siete,
 • radiátory a kotly ústredného kúrenia,
 • nožiarske výrobky a železiarsky tovar (okrem presne vymedzených druhov),
 • hodiny a hodinky,
 • batérie a akumulátory,
 • elektrické svietidlá, prístroje pre domácnosť,
 • ostatné elektrické zariadenia, čerpadlá a kompresory,
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace a mraziace zariadenia (okrem typov pre domácnosť),
 • motorové vozidlá na špeciálne účely, trolejbusy, elektrobusy,
 • nábytok,
 • lekárske a stomatologické nástroje,
 • úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje
  kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby (najmenej 10 % vstupnej ceny budovy).

Majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny sa odpisuje 6 rokov. Ako podnikateľ sa pri tomto majetku môžete rozhodnúť využiť zrýchlenú metódu odpisovania.

 

Odpisová skupina 3

Do tejto skupiny zaraďujeme:

 • elektrické motory, generátory, transformátory (okre presne vymedzeného druhu),
 • elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • lodné motory a ostatné motory (presne vymedzené druhy),
 • pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia (okrem zariadení pre domácnosť)

Doba odpisovania je stanovená na 8 rokov a takisto existuje možnosť využiť zrýchlené odpisy.

 

Odpisová skupina 4

Patria sem napríklad:

 • montované budovy z betónu alebo kovov (ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete),
 • nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov,
 • lode a plavidlá, rekreačné a športové člny,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia,
 • miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia,
 • drobné stavby (podľa stavebného zákona), okrem § 22 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov,
 • jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie podľa § 22 ods. 15 zákona o dani z príjmov:
  • klimatizačné zariadenia,
  • osobné a nákladné výťahy,
  • eskalátory a pohyblivé chodníky.

Doba opisovania je tu vymedzená na 12 rokov a s možnosťou iba rovnomerného odpisovania.

 

Odpisová skupina 5

V 5. odpisovej skupine môžete odpisovať:

 • všetky budovy a stavby, ktoré nepatria do odpisovej skupiny 6,
 • inžinierske stavby, ktoré nie je možné zaradiť do 4. a 6. odpisovej skupiny,
 • jednotlivé oddeliteľné súčasti, ktoré sa odpisujú už v 2. a 4. odpisovej skupine.

Zaraďujeme sem napríklad:

 • budovy pre obchod a služby, obchodné centrá, obchodné domy,
 • priemyselné budovy,
 • nebytové poľnohospodárske budovy a iné.

Doba odpisovania je 20 rokov a môžete použiť len rovnomerný spôsob odpisovania.

 

Odpisová skupina 6

Odpisová skupina s najdlhšou dobou odpisovania. Zaraďujeme sem:

 • bytové budovy,
 • hotely,
 • administratívne budovy,
 • budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo a iné.

Možný je len rovnomerný spôsob odpisovania s počtom rokov odpisovania 40. Výnimku tvoria kúpeľné budovy zaradené v odpisovej skupine 6 – pri nich existuje možnosť vybrať si dobu odpisovania v rozmedzí od 20 do 40 rokov.

 

Kam teda patria regály a skladové vybavenie?

Pri odpisovaní regálov si pamätajte nasledujúce veci:

 • Regály a iné bežné zariadenie skladov (napr. zdvíhacie a manipulačné zariadenia) patria do odpisovej skupiny 2,
 • majetok v 2. odpisovej skupine môžete odpisovať 6 rokov,

Ak si nie ste istý, ako pri odpisovaní tohto druhu majetku postupovať, obráťte sa na REGALSISTEM. Radi vám poradíme.


Kontaktujte nás